شیخ زاید پوهنتون رهبري د کمیت پرځای کیفیت ته اولیت ورکوي

شیخ زاید پوهنتون رهبري د کمیت پرځای کیفیت ته اولیت ورکوي

14 مې, 2019

شیخ زاید پوهنتون رهبري د کمیت پرځای کیفیت ته اولیت ورکوي:

د شیخ زاید پوهنتون نوري فایبر او شبکه

شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو

07 مې, 2019

شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو:

د سولې پنځه ورځنی ورکشاپ

د سولې په ترویجولو کې د لوړو زده کړو رول په رابطه یو ورځنی کنفرانس دایر شو

29 اپرېل, 2019

د سولې په ترویجولو کې د لوړو زده کړو رول په رابطه یو ورځنی کنفرانس دایر شو:

د ادارې بلاک سروې پیل

 شیخ زاید پوهنتون د اداري او تدریسي بلاکونو سروې نن ورځ پیل شوه

29 اپرېل, 2019

 شیخ زاید پوهنتون د اداري او تدریسي بلاکونو سروې نن ورځ پیل شوه:

پاڼې