کب 9, 1396

د شیخ زاید پوهنتون لخوا پکتیکا پوهنتون سره د (۲۳۹۱) جلده کتابونو

د شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام
نور
د شیخ زاید پوهنتون ودانیزه نقشه
نور