چاپیریال ککړتیا د نن عصر نړیواله ستونز ده:

19 جون, 2019

چاپیریال ککړتیا د نن عصر نړیواله ستونز ده:

د خصوصي پوهنتونونو سره هماهنګی

شیخ زاید پوهنتون رهبري د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ دهماهنګي دایجاد هڅي کوي

17 جون, 2019

شیخ زاید پوهنتون رهبري د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ دهماهنګي دایجاد هڅي کوي:

شیخ زاید پوهنتون کدري روغتون به ډېر ژړ خپلې چوپړتیاوې وړاندې کړي

شیخ زاید پوهنتون کادري روغتون به زر هېوادوالو ته د لوړ کیفیت خدماتو په درلودلو سره فعال شي:

29 مې, 2019

شیخ زاید پوهنتون کادري روغتون به زر هېوادوالو ته د لوړ کیفیت خدماتو په درلودلو سره فعال شي:

پاڼې