د شیخ زاید پوهنتون نوري فایبر او شبکه

شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو

07 مې, 2019

شیخ زاید پوهنتون د نوري فایبر په مټ د سل ایمبي سرعت په درلودلو سره وصل شو:

د سولې پنځه ورځنی ورکشاپ

د سولې په ترویجولو کې د لوړو زده کړو رول په رابطه یو ورځنی کنفرانس دایر شو

29 اپرېل, 2019

د سولې په ترویجولو کې د لوړو زده کړو رول په رابطه یو ورځنی کنفرانس دایر شو:

د ادارې بلاک سروې پیل

 شیخ زاید پوهنتون د اداري او تدریسي بلاکونو سروې نن ورځ پیل شوه

29 اپرېل, 2019

 شیخ زاید پوهنتون د اداري او تدریسي بلاکونو سروې نن ورځ پیل شوه:

د پوهنتون ادارې ته نوي  اداري مرستیال ور وپیژندل شوی

شيخ زاید پوهنتون اداري ته نوی مالي او اداري چارو مرستیال وروپیژندل شو

29 اپرېل, 2019

شيخ زاید پوهنتون اداري ته نوی مالي او اداري چارو مرستیال ور وپېژندل شو:

پاڼې