شیخ زاید پوهنتون کدري روغتون به ډېر ژړ خپلې چوپړتیاوې وړاندې کړي

شیخ زاید پوهنتون کادري روغتون به زر هېوادوالو ته د لوړ کیفیت خدماتو په درلودلو سره فعال شي:

29 مې, 2019

شیخ زاید پوهنتون کادري روغتون به زر هېوادوالو ته د لوړ کیفیت خدماتو په درلودلو سره فعال شي:

szu elcec

د انګلیسي ژبي او کمپيوټر زده کړي مهاروتونه د نن عصر اړينه تقاضا ده

27 مې, 2019

د انګلیسي ژبي او کمپيوټر زده کړي مهاروتونه د نن عصر اړينه تقاضا ده:

uswdp has been helped with SZU

د ( USWDP) موسیسي لخوا  شیخ زاید پوهنتون سره د ۱۶۵ قلمه اجناسو مرسته وشوه

27 مې, 2019

د ( USWDP) موسیسي لخوا  شیخ زاید پوهنتون سره د ۱۶۵ قلمه اجناسو مرسته وشوه:

پاڼې