شیخ زاید پوهنتون کې د سولې پنځه ورځنی ورکشاپ

شیخ زاید پوهنتون کې پنځوس تنه محصلانو ته د سولې د زده کړې پنځه ورځینی ورکشاپ پای ته ورسید

29 اپرېل, 2019

 شیخ زاید پوهنتون کې پنځوس تنه محصلانو ته د سولې د زده کړې پنځه ورځینی ورکشاپ پای ته ورسید:

د پوهنتون شته ستونزو ته کته

شیخ زاید پوهنتون ستونزو حل ته به لومړیتوب ورکړل شي

29 اپرېل, 2019

د شیخ زاید پوهنتون ستونزو حل ته به لومړیتوب ورکړل شي!

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

13 مارچ, 2019

د امریکامتحده ایالاتو د سولې انستیتیوت شیخ زاید پوهنتون ته د ښو کارونو له کبله ستاینلیک( ایوارډ ) ورکړ!

پاڼې