ټولنیزو علومو پوهنځی تاریخچه

په (۱۳۹۱) لمريز کال کې تاريخ جغرافيې څانګه د ښوونې او روزنې پوهنځی په چوکاټ کې د ديپارتمنت په شکل ومنل شو او د ټولنيزوعلومو پوهنځی په ۱۳۹۳کال کې د تاريخ جغرافيې او ټولنپوهنې فلسفې څانګو په رامنځ کولو د ښوونې روزنې له پوهنځي څخه بيله او د استاد پوهندوی زرولي صديقي په رياست سره تاسيس او خپلواکه پوهنځي شوه.

 د ډيرو ستونزو او نيمګرتياو برسيره يې ددې اتو کلونو په اوږدو کې يې ډيرد پام وړ پرمختګونه هم درلودل، د بيلګې په توګه په ۱۳۹۴کال کې د پوهنتون د تضمين کيفيت په داخلي ارزونه کې د پوهنتون په سطحه دوهم مقام او د همدې کال د دوهم سمستر په ازموينو کې د پوهنتون د ازموينې د عمومي کميټې د ارزونې په پايله کې د پوهنتون په سطحه لومړی مقام خپل کړ، په ۱۳۹۶ کال د لومړي سمستر په ازموينو کې د ازموينو د عمومي کميټې د ارزونې په پايله کې د پوهنتون په سطحه لومړۍ مقام او همدا ډول ۱۳۹۸ د کال د لومړي سمستر په ازموينو کې يې د ارزونې په پايله کې بيا لومړی مقام ترلاسه کړ. ټولنيزو علومو پوهنځی د پوهنتون د تضمين کيفيت په پروسه کې ددې پوهنتون د ممتازو پوهنځيو په قطار کې راځي. 

ټولنيزو علومو پوهنځي لومړي ځل لپاره له تاريخ جغرافيې څانګې څخه (۸۸) فارغين ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل او تر ۱۳۹۸ کال پورې يې له دواړو څانګو څخه (۵۳۰) فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دی.

ياد پوهنځی د بشپړتيا په لوروانه ده، (۶) ماسټران او (۴) تنه ليسانس استادان لري. همدارنګه اوس مهال په دواړو څانګو کې (۳۶۹) محصلين په زده کړو بوخت دي.

<<<<<<<<<<<<<<<:

د پوهنځی ریس

د پوهنځی لرلید او رسالت

د پوهنځی استادان

د پوهنځی څانګې 

د پوهنځي استادانو علمي څیړنې

د پوهنځی کریکولم