د انجنیري پوهنځی څانګې

:د انجینري پوهنځی څانګې د هغوی لرلید، رسالت، ارزښتونه  او کریکولم

د سیول څانګې لیرلید، رسالت او ارزښتونه

(Vision) لیر لید

د انجنیري پوهنځی سیول ډیپارټمنټ باید د یو داسې لوړ او با کیفیته  سیستم څخه برخه من وي، چی د افغانستان د پرمختگ، بیارغونې او ټولگټوضامن، ملی او اسلامي ارزښتونو ته ژمن، په پرمختللي علمي پوهه سمبال،مسلکي کادرونو ټولنې ته وړاندې کړي او د سیمې په کچه او هم په  نړیواله ټولنه کې  لوړ اعتبارو لري.

(Mission) رسالت

دانجينري پوهنځی سیول څانګه زيار باسي چې خپل وران ويجاړ هیواد ته دخدمت په موخه پوه او مسلکي کسان وړاندې کړي. په دې اړه محصلینو او نورو هغو کسانو ته چې په  علمي او اکاډ میکو شرایطو برابر وي د لوړو زده کړو د انډولیزې لاس رسیلارې هوارول، دلوړو زده کړوبنسټونو ته وده او پرمختګ ورکول، د ښه او غوره درسي مفرداتو او کاریکولم درلودل، ټولنی ته په ځان بسیا د مسلکي فارغانو وړاندې کول چې په  علمي  مسلکي ډول د ودانیزو پروژو په طرحه، ډیزاین او اداره کې د سیالۍ وړتیا ولري او په اقتصادي وده، ټولنيز پر مختګ، رغونه او بیارغونه کې چې د ټولنې په ثبات کی نیغه ونډه لري، برخه واخلي، د ځان دنده بولي.

(Values)ارزښتونه

 • با کيفيته  لوړې زده کړې
 • د ملی يووالى ټينګښت
 • اخلاق او دیسیپلین
 • انډولتیا
 • سالمه اداره 
 • د ډیپارټمنټ اکاډيميکه ازادي

لومړی کال : سیول څانګه

لومړی سمسټر

کورپاڼه     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 1

اساسي

2

0

4

4

کالکولس1

اساسي

 

6

1

3

تخنیکی رسم 1

اساسي

 

3

2

3

مبادی انجینری او کمپیوټر

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

د افغانستان تاریخ

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 1

 

دوهم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 2

اساسي

 

0

4

4

کالکولس2

اساسي

 

3

2

3

پروګرامینګ کمپیوټر

اساسي

 

6

1

3

د کمپیوټر په مرسته ډیزاین

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

2

3

2

3

انجینري کیمیا-1

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 2

دوهم کال : سیول څانګه

دریم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 3

اساسي

2

0

4

4

کالکولس3

اساسي

 

6

1

3

تخنیکی رسم 1

اختصاصي

2

0

3

3

سټاټیکس

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

2

3

2

3

انجینري کیمیا-2

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 3

څلورم سمسټر 

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 4

اساسي

 

0

4

4

انجینری تفاضلی معادلې

اختصاصي

2

0

3

3

ډینامیکس

اساسي

 

0

4

4

د سرکټ تحلیل-1

اختصاصي

 

3

3

4

د موادو مقاومت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

دریم کال : سیول څانګه

پنځم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

0

3

3

انجینری اقتصاد

اختصاصی

2

0

4

4

د سترکچر تحلیل

اختصاصی

 

3

2

3

هایدرولوجي

اساسي

 

2

4

4

میخانیک سیال

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

0

0

3

3

ترمو دینامیک

اختصاصی

 

6

1

3

سروې1

شپږم  سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

3

2

3

انجینری جیولوجي

اختصاصی

 

3

3

4

کانکریټ -1

اختصاصي

 

3

4

4

هایدرولیکس

اختصاصي

2

0

2

3

د فولادی ساختمانونو ډیزاین

اختصاصي

 

6

1

3

سروی-2

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

څلورم کال : سیول څانګه

اووم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

3

3

4

کانکریټ -2

اختصاصی

 

3

3

4

د خاورې انجینری

اختصاصی

 

0

3

3

د زلزلي انجینری

اختصاصی

 

3

2

3

د اوبو رسولو انجینری

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصی

0

0

3

3

ساختمانی مواد او میتود

اختصاصی

 

3

2

3

ترانسپورتیشن انجینری

اتم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

3

3

3

د فاضلاب انجینری

اختصاصی

 

3

3

4

د تهدابونو انجینری

اختصاصي

 

4

1

3

د پروژي ډیزاین

اختصاصي

 

0

3

3

مسلکي انتخاب ( د بند ډیزاین)

اختصاصي

 

0

3

3

سرک جوړونه

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصی

   

3

3

غیرمسلکي انتخاب ( د ساختمان منجمنټ

===================

مهندسې څانګې لرلید رسالت او ارزښتونه :

(Vision)لرلید

د شیخ زایدپوهنتون انجینري پوهنځی مهندسي ديپارتمنت بايد د یوه داسې لوړ او با کیفیته سیستم څخه برخه من وي چی د افغانستان د ودانیزو چارو او نقشو پرمختگ اوټولگټو ودانیو ضامن وي .  ملی او اسلامي ارزښتونو ته ژمن، په پرمختللي علمي پوهه سمبال، په علمي او مسلکې ګڼه سمبال ځوان انجینران ټولني ته وړاندې کړي او په نړیواله او د سیمي په کچه لوړ اعتبار ولري.

(Mission) رسالت

ټولو وړ کسانو ته چې په  علمي او اکاډمیکو شرایطو برابر وي د لوړو زده کړو د انډولیز لاس رسی  د لارې هوارول، دلوړو زده کړوبنسټو ته وده او پرمختګ ورکول، چې د ښه او غوره تدریسي کریلولم او مفرداتو درلودل او د ښهتدريسي او څیړنیزو خدماتو جوگه وی. ټولنی ته دداسې فارغانو وړاندې کول چې په علمي- مسلکې او د ودانیزو چارو په طرحه او ډيزاین کې په نړۍ کې ښه وړتیا ولري او د نقشو د ډيزاین په وده، ټولنيز  پر مختگ، ملي وحدت او د افغانستان د سرپناء د کچي په راکمولو کې ونډه واخلي.

(Values)ارزښتونه

 • با کيفيته  لوړې زده کړې .
 • په ملی او اسلامي روحیه د کادرونو روزنه .
 • اخلاق او دسپلین .
 • انډولتیا.
 • سالمه اداره .
 • د دیپارتمنت اکاډمیکه ازادي .
 • د سیمی په سویه د مهندسي نقشو ډیزاین او په مهندسي ډول د طبیعي منظرو ډیزاین کول

د مهندسي ديپارتمنت موخې

د مهندسي دیپارټمنټ هدفونه په لاندې ډول دي.

١: دافغانستان د اجتماعي،اقتصادي او علمي پرمختيا د اړتياؤ په نظرکې نيولو سره ټولنې او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول.

٢: دملي پروګرامونو له مخې د پوهې لاس ته راوړل او په ټولنه کې دهغې خپرول.

۳: مسلکي ښوونه اوروزنه (په افغانستان کې د ودانیو معیاري طرحه او ډیزاین).

۴: نظري او عملي زده کړې د مربوطه استادانو تر نظارت لاندې.

۵: عنعنوي زده کړې ( نه غيابي ).

۶: د افغانستان د اقلیمي او کلتوري شرایطو مطابق د ودانیو او ساختمانونو طرحه.

پورتنيو موخو ته د رسېدو لپاره لاندې تګ لاره ضروري دي:

۷: دعلمي کادرونو اومحصلانو دعلمي ظرفيت لوړول.

۸: دټولنې داړتياوواومعاصرو غوښتنوته په پام سره د تحصيلي موادو او غوره تحصيلي نصاب درلودل او د هغې د پرمختيا لپاره دپوهنتونونو اواړونده مسلکي ادارو سره دزده کړې زمينه برابرول.

۹: دعلمي کادرونو او کارمندانو د انګلسي،کمپيوټر او ښه مديريت دزده کړې په خاطر لنډ مهاله کورسونو په لاره اچول.

۱۰: دتحصيلي کچې د لوړوالي په موخه (ماسټري او دوکتورا) دعلمي کادرونو ليږل بهرنيو هيوادونو ته.

لومړی کال : مهندسي څانګه

لومړی سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 1

اساسي

2

0

4

4

کالکولس 1 (ریاضی) 1

اساسي

 

6

1

3

تخنیکی رسم 1

اساسي

 

3

2

3

مبادی انجینری او کمپیوټر

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

د افغانستان تاریخ

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 1

دوهم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 2

اساسي

2

0

4

4

کالکولس2

تخصصی

 

6

1

3

مهندسی ترسیمات 1

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 2 (حرارت)

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

 

3

2

3

انجینري کیمیا

دوهم کال : مهندسی څانګه

دریم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 3

تخصصی

 

0

2

2

مهندسی تاریخ 1

اساسي

2

0

3

3

ستاتیکس

اختصاصي

 

4

0

2

مهندسی سکیچ 1

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

تخصصی

 

4

0

2

د رنگ کارونه په مهندسی

تخصصی

 

9

1

4

مهندسی طرحه 1

څلورم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 4

اختصاصي

 

9

1

4

مهندسی طرحه 2

اختصاصي

 

0

2

2

مهندسی تاریخ2 

اختصاصی

 

0

3

3

ساختمان 1

اساسي

2

3

3

4

د موادو مقاومت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصي

 

4

0

2

مهندسی سکیچ 2

دریم کال : مهندسي څانګه

پنځم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه 3

اختصاصی

 

0

2

2

مهندسی تاریخ3 

اختصاصی

 

0

3

3

ساختمان 2

اساسي

2

2

4

4

تحلیل سترکچر

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسی

 

6

1

3

سروې1

شپږم  سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه 4

اساسی

 

3

3

4

کانکریټ -1

اختصاصي

 

0

3

3

پایدار محیطی سیستمونه

اختصاصي

 

0

3

3

تخنیکی تجهیزات 1

اساسی

 

6

1

3

سروی-2

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

څلورم کال : مهندسی څانګه

اووم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه5

اختصاصی

 

0

3

3

په مهندسی کی د کمپیوتر کارول

اختصاصی

 

0

3

3

تخنیکی تجهیزات 2

اختصاصی

 

0

2

3

غیر مسلکی انتخاب

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصی

 

0

3

3

محیطی او ټولنیز طرحه

اتم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه6

اختصاصی

 

3

2

3

د ساحی طرحه او برنامه ریزی

اختصاصي

 

0

3

3

د ښارجوړونی تیوری

اختصاصي

 

0

3

3

داخلی طرحه

اساسی

2

0

3

3

د فولادی عناصرو طرحه

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

پنځم کال : مهندسی څانګه

نهم  سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه7

اختصاصی

 

0

3

3

په مهندسی کی سیمینارونه

اختصاصی

 

0

2

2

د پروژو برنامه ریزی

اختصاصی

 

0

4

4

 مسلکی انتخاب

اختصاصی

 

0

3

3

غیر مسلکی انتخاب

لسم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

ښاری طرحه

اساسی

 

0

3

3

د ساختمان مدیریت

اختصاصي

 

0

2

2

د هنر تاریخ

اختصاصی

 

0

4

4

 مسلکی انتخاب

اختصاصی

 

0

3

3

غیر مسلکی انتخاب