دیپارتمنتهای پوهنځی انجنیری

:دیپارتمنتهای پوهنځی انجنیری وکریکولم

لومړی کال : سیول څانګه

لومړی سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 1

اساسي

2

0

4

4

کالکولس1

اساسي

 

6

1

3

تخنیکی رسم 1

اساسي

 

3

2

3

مبادی انجینری او کمپیوټر

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

د افغانستان تاریخ

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 1

 

دوهم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 2

اساسي

 

0

4

4

کالکولس2

اساسي

 

3

2

3

پروګرامینګ کمپیوټر

اساسي

 

6

1

3

د کمپیوټر په مرسته ډیزاین

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

2

3

2

3

انجینري کیمیا-1

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 2

دوهم کال : سیول څانګه

دریم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 3

اساسي

2

0

4

4

کالکولس3

اساسي

 

6

1

3

تخنیکی رسم 1

اختصاصي

2

0

3

3

سټاټیکس

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

2

3

2

3

انجینري کیمیا-2

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 3

څلورم سمسټر 

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 4

اساسي

 

0

4

4

انجینری تفاضلی معادلې

اختصاصي

2

0

3

3

ډینامیکس

اساسي

 

0

4

4

د سرکټ تحلیل-1

اختصاصي

 

3

3

4

د موادو مقاومت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

دریم کال : سیول څانګه

پنځم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

0

3

3

انجینری اقتصاد

اختصاصی

2

0

4

4

د سترکچر تحلیل

اختصاصی

 

3

2

3

هایدرولوجي

اساسي

 

2

4

4

میخانیک سیال

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

0

0

3

3

ترمو دینامیک

اختصاصی

 

6

1

3

سروې1

شپږم  سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

3

2

3

انجینری جیولوجي

اختصاصی

 

3

3

4

کانکریټ -1

اختصاصي

 

3

4

4

هایدرولیکس

اختصاصي

2

0

2

3

د فولادی ساختمانونو ډیزاین

اختصاصي

 

6

1

3

سروی-2

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

څلورم کال : سیول څانګه

اووم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

3

3

4

کانکریټ -2

اختصاصی

 

3

3

4

د خاورې انجینری

اختصاصی

 

0

3

3

د زلزلي انجینری

اختصاصی

 

3

2

3

د اوبو رسولو انجینری

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصی

0

0

3

3

ساختمانی مواد او میتود

اختصاصی

 

3

2

3

ترانسپورتیشن انجینری

اتم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

3

3

3

د فاضلاب انجینری

اختصاصی

 

3

3

4

د تهدابونو انجینری

اختصاصي

 

4

1

3

د پروژي ډیزاین

اختصاصي

 

0

3

3

مسلکي انتخاب ( د بند ډیزاین)

اختصاصي

 

0

3

3

سرک جوړونه

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصی

   

3

3

غیرمسلکي انتخاب ( د ساختمان منجمنټ

===================

لومړی کال : مهندسي څانګه

لومړی سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 1

اساسي

2

0

4

4

کالکولس 1 (ریاضی) 1

اساسي

 

6

1

3

تخنیکی رسم 1

اساسي

 

3

2

3

مبادی انجینری او کمپیوټر

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

د افغانستان تاریخ

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 1

دوهم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 2

اساسي

2

0

4

4

کالکولس2

تخصصی

 

6

1

3

مهندسی ترسیمات 1

اساسي

2

3

3

4

انجینری فزیک 2 (حرارت)

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسي

 

3

2

3

انجینري کیمیا

دوهم کال : مهندسی څانګه

دریم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 3

تخصصی

 

0

2

2

مهندسی تاریخ 1

اساسي

2

0

3

3

ستاتیکس

اختصاصي

 

4

0

2

مهندسی سکیچ 1

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

تخصصی

 

4

0

2

د رنگ کارونه په مهندسی

تخصصی

 

9

1

4

مهندسی طرحه 1

څلورم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

پوهنتون شمول

 

2

2

3

انګلیسی 4

اختصاصي

 

9

1

4

مهندسی طرحه 2

اختصاصي

 

0

2

2

مهندسی تاریخ2 

اختصاصی

 

0

3

3

ساختمان 1

اساسي

2

3

3

4

د موادو مقاومت

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصي

 

4

0

2

مهندسی سکیچ 2

دریم کال : مهندسي څانګه

پنځم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه 3

اختصاصی

 

0

2

2

مهندسی تاریخ3 

اختصاصی

 

0

3

3

ساختمان 2

اساسي

2

2

4

4

تحلیل سترکچر

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اساسی

 

6

1

3

سروې1

شپږم  سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه 4

اساسی

 

3

3

4

کانکریټ -1

اختصاصي

 

0

3

3

پایدار محیطی سیستمونه

اختصاصي

 

0

3

3

تخنیکی تجهیزات 1

اساسی

 

6

1

3

سروی-2

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

څلورم کال : مهندسی څانګه

اووم سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه5

اختصاصی

 

0

3

3

په مهندسی کی د کمپیوتر کارول

اختصاصی

 

0

3

3

تخنیکی تجهیزات 2

اختصاصی

 

0

2

3

غیر مسلکی انتخاب

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

اختصاصی

 

0

3

3

محیطی او ټولنیز طرحه

اتم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه6

اختصاصی

 

3

2

3

د ساحی طرحه او برنامه ریزی

اختصاصي

 

0

3

3

د ښارجوړونی تیوری

اختصاصي

 

0

3

3

داخلی طرحه

اساسی

2

0

3

3

د فولادی عناصرو طرحه

پوهنتون شمول

 

0

1

1

اسلامي ثقافت

پنځم کال : مهندسی څانګه

نهم  سمسټر     

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

مهندسی طرحه7

اختصاصی

 

0

3

3

په مهندسی کی سیمینارونه

اختصاصی

 

0

2

2

د پروژو برنامه ریزی

اختصاصی

 

0

4

4

 مسلکی انتخاب

اختصاصی

 

0

3

3

غیر مسلکی انتخاب

لسم سمسټر

د مضمون کتګوري

تمرین

لابراتوار

لکچر

کریدټ

مضمون

اختصاصی

 

9

2

5

ښاری طرحه

اساسی

 

0

3

3

د ساختمان مدیریت

اختصاصي

 

0

2

2

د هنر تاریخ

اختصاصی

 

0

4

4

 مسلکی انتخاب

اختصاصی

 

0

3

3

غیر مسلکی انتخاب