د شیخ زاید پوهنتون  ۱۳۹۷ کال لاسته راوړنو، انکشافاتو، ستونزو لنډ او فشرده  ګزارش!

19 جنوري, 2019

د شیخ زاید پوهنتون  ۱۳۹۷ کال د لاسته راوړنو، انکشافاتو، ستونزو لنډ او فشرده  ګزارش!

CEREMONY OF SZU NEW CHANCELLOR

شیخ زاید پوهنتون نوي ریس رسماً دنده پیل کړه!

19 جنوري, 2019

 

شیخ زاید پوهنتون نوي ریس رسماً دنده پیل کړه!

پاڼې