د کرنې پوهنځی استادان

 

 

د کرنې پوهنځی استادانو تشکیل

شمیاره

نوم

تخلص

علمي درجه

علمي رتبه

دنده 

څیړنیزه ساحه

بریښنالیک

عکس

۱

عبدالخالیل

افغانۍ

ماسټر

پوهندوی

علمي مرستیال او استاد

اګرانومي

aakhalil2007@gmail.com  

۲

رحمت الله

هاشمي

ماسټر

پوهنیار

د پوهنځی ریس او استاد

اګرانومي

rahmatullah_hashimi@yahoo.com

Description: https://szu.edu.af/sites/szu.edu.af/files/images/rahamtullah.png

۳

شفیع ګل

شفیقي

ماسټر

پوهنیار

استاد

اګرانومي

Shafigulshafiqy@yahhoo.com

Description: https://szu.edu.af/sites/szu.edu.af/files/images/Shafiqi.png

۴

محمد حنیف

هاشمي

لیسانس

پوهینار

استاد

اګرانومي

mohammadhanif1984@yahoo.com 

۵

ایمل

ولي

ماسټر

پوهنیار

استاد

اګرانومي

emal.wali@yahoo.com

 

۶

قیام الدین

اباد

لیسانس

پوهیالی

استاد

اګرانومي

 

۷

محمد اسماعیل

مقبل

لیسانس

پوهنیار

استاد

اګرانومي

mismail350@gmail.com

۸

احمدیار

احمدي

لیسانس

پوهیالی

استاد

اګرانومي

ahmadyar1367@gmail.com