د وترنري پوهنځی څانګې

کورپاڼه

 

د وترنری علومو پوهنځی موخې:

 1. د فارم اهلي حیواناتو (لویو او کوچنېو شخوند وهونکو، چرګانو، ماهیانو، شاتومچیو، یوسومه او کوچنیو حیواناتو) محلی او نړیوالو نسلونو مطالعه، روزنه، جنیتیکی اصلاح او د توقع وړ تولیداتو په برخه کی شته خنډونو او ګواښونو لمینځه وړل او د نوموړې سکتور په برخه کی د ظرفیت او مهارتونو لوړونه.
 2. حيوانې انفکشني او غیر انفکشني ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې د پوهي او مهاروتونو لوړونه.
 3. څيړنې مفکوري سره د زده کونکې بلدتیا او نوموړی نظریي د ترویج په برخه کې وخت په وخت اړین ګامونه پورته کول.
 4. انسانی ټولنې لپاره د غذایی موادو تجزيه، حفظ الصحه او تولید څخه تر مصرف پوری اړوند مرحلو کې د شته ګواښونه پر وړاندی د محصلینو ظرفیت لوړونه .
 5. په ټولنه کې د اهلی او وحشی حیواناتو په وړاندی د ترسره شویو جرمونو د عواملو په تشخیص او تثبیت کې د محصلینو پوهي کچه لوړونه.
 6. اهلی حیواناتو د اعضاوو ساختمان ، شکل ، موقعیت او هستولوژی په برخه کې د علمی او عملی زده کړې .
 7. د اعضاوو د مختلفو دندو او بیوشیمیکې فعالیتونو په برخه کې د ظرفیت لوړونه .
 8.  مختلفو انتانی، زونوتېکو ناروغیو او قرنطین په برخه کې علمی او عملی زده کړې .
 9. د کیفیت ساتنې او لوړونې په موخه په دوامداره ډول د پوهنځی علمی فعالیتونو څارنه.
 10. د پوهنځي په علمی او ادرای فعالتونو کې د نظم برقرارول په موخه یو منظم سیستم عیارول .
 11.  د پوهنځي د درسی نصاب د تطبیق څخه وخت په وخت څارونه او د جامعی د ضرورت مطابق  نصاب نوی کولو په موخه نظریات وړاندی کول.
 12.  په عملی دګر کې د E-learning په پرمختګ کې هلی ځلی ترسره کول 

کلینیک څانګه

کلینیک څانګه

:د پوهنځی کريکولم او ډیپارټمنټونه

 

 

اول کال اول سمستر  عمومی وترنری پوهنځی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارټمینټ

د مضمون استاد

د کریډیټونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی 

مجموعه

 

 

۱

تاریخ معاصر افغانستان

VS 102

پوهنتون شمول

علوم اجتماعی

 

2

0

2

 

 

۲

عمومی او غیر عضوی کیمیا

VS 103

پوهنتون شمول

کیمیا

 

2

0

2

 

 

۳

زولوژی

VS105

پوهنتون شمول

وترنری عمومی

 

4

2

6

 

 

۴

ریاضی

VS106

پوهنتون شمول

ریاضی

 

2

0

2

 

 

۵

انګلیسی

VS107

پوهنتون شمول

انګلیسی

 

2

0

2

 

 

۶

اسلامی ثقافت

VS101

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

 

۷

ګیاه شناسی

VS108

پوهنتون شمول

زراعت

 

2

1

3

 

 

  ۸

عضوی کیمیا

VS104  

پوهنتون شمول

کیمیا

 

2

1

3

 

           مجموعی کریډیټ

17

4

21

 

                                 لمړی کال  دوهم سمستر  وترنری پوهنځی عمومی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارټمینت

د مضمون استاد

د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

تاریخ تمدن اسلام

VS202

پوهنتون شمول

علوم اجتماعی

 

2

0

2

 

۲

اناتومی

VS211

اساسی

پری کلینیک

 

4

2

6

 

۳

هستولوژی او امبریولوژی

VS214

اساسی

پری کلینیک

عبید الله

4

1

5

 

۴

انګلیسی

VS207

پوهنتون شمول

انګلیسی

 

2

0

2

 

۵

فزیک

VS209

پوهنتون شمول

فزیک ریاضی

 

2

1

3

 

۶

اسلامی ثقافت

VS201

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

۷

طبی لاتین

VS215

اساسی

پری کلینیک

عبیدالله

2

0

2

 

          مجموعی کریډیت                    

17

4

21

 

                       دوهم کال  دریم سمستر  وترنری عمومی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارټمینت

د مضمون استاد

د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

اناتومی

VS311

اساسی

پری کلینیک

 

3

1

4

 

۲

فزیولوژی

VS312

اساسی

پری کلینیک

خالد

4

2

6

 

۳

بیوشیمی

VS313

اساسی

پری کلینیک

عبیدالله

4

1

5

 

۴

هستولوژی او امبریولوژی

VS314

اساسی

پری کلینیک

عبیدالله

2

1

3

 

۵

ثقافت اسلامی

VS301

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

۶

ایکالوژی

VS321

اساسی

پرورش حیوانات

 

2

0

2

 

            مجموعی کریډیټ

16

5

21

 

                     

                        دوهم کال  څلورم سمستر  وترنری عمومی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارټمینت

د مضمون استاد

د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

جنیټیک او بیومتری

VS419

تخصصی

پرورش حیوانات

 

3

2

5

 

۲

فزیولوژی

VS412

اساسی

پری کلینیک

خالد

1

1

2

 

۳

بیوشیمی

VS413

اساسی

پری کلینیک

عبیدالله

2

1

3

 

۴

دلویو څارویو روزنه

VS416

تخصصی

پرورش حیوانات

 

2

2

4

 

۵

اسلامی ثقافت

VS401

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

۶

باکتریالوژی

VS430

تخصصی

پارا کلینیک

اجمل

4

2

6

 

مجموعی کریډیټ

13

8

21

 

                       

                       دریم کال پنځم سمستر  وترنری عمومی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارتمینټ

د مضمون استاد

د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

میږو اوزو روزنه

VS518

تخصصی

پرورش حیوانات

 

2

1

3

 

۲

حیوانی تغذیه

VS522

تخصصی

پرورش حیوانات

 

3

2

5

 

۳

باکتریالوژی

VS530

تخصصی

پاراکلینیک

اجمل

3

2

5

 

۴

پارازیټولوژی

VS534

تخصصی

پاراکلینیک

عزیزالرحمن

2

2

4

 

۵

ثقافت اسلامی

VS501

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

۶

حیوانی نسلګیری

VS520

تخصصی

پرورش حیوانات

 

2

1

3

 

                          مجموعی کریډیټ

13

8

21

 

                       

                             دریم کال شپږم سمستر  وترنری عمومی                         

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارتمینت

د مضمون استاد

د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

فارمکولوژی او توکسیکولوژی

VS626

تخصصی

کلینیک

خالد

2

2

4

 

۲

حیوانی تغذیه

VS622

تخصصی

پرورش حیوانات

 

2

1

3

 

۳

پارازیتولوژی

VS634

تخصصی

پارا کلینیک

عزیزالرحمن

1

1

2

 

۴

ویرولوژی

VS636

تخصصی

پارا کلینیک

عزیزالرحمن

2

1

3

 

۵

حیوانی حفظ الصحه

VS637

اساسی

پارا کلینیک

خالد

2

0

2

 

۶

پتولوژی

VS631

تخصصی

پارا کلینیک

ممتاز

4

2

6

 

۷

ثقافت اسلامی

VS601

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

                          مجموعی کریډیټ

14

7

21

 

                       

                          څلورم کال  اووم سمستر  وترنری عمومی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارتمنټ

د مضمون استاد

د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

د شاتو مچیو او ماهیانو روزنه

VS723

تخصصی

پرورش حیوانات

 

3

2

5

 

۲

پرازیتولوژی

VS734

تخصصی

پاراکلینیک

عزیزالرحمن

2

1

3

 

۳

فارمکولوژی او توکسیکولوژی

VS726

تخصصی

کلینیک

خالد

2

2

4

 

۴

پتولوژی

VS731

تخصصی

پاراکلینیک

ممتاز

2

1

3

 

۵

پتوفزیولوژی

VS735

تخصصی

پاراکینیک

ممتاز

3

2

5

 

۶

ثقافت اسلامی

VS701

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

                      مجموعی کریډیټ

13

8

21

 

                       

                         څلورم کال  اتم سمستر  وترنری عمومی       

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارتمینټ

دمضمون استاد

  د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

مونو ګراف

VS824

مونوګراف

پرورش حیوانات

اجمل خوستی

2

0

2

 

۲

اپیډیمولوژی

VS832

تخصصی

پاراکلینیک

عزیز الرحمن

3

2

5

 

۳

غذایی موادو حفظ الصحه

VS839

تخصصی

تکنولوژی وحفظ الصحه مواد غذایی

 

3

1

4

 

۴

اسلامی ثقافت

VS801

پوهنتون شمول

شرعیات

 

1

0

1

 

۵

تشخیص کلینیکی

VS825

تخصصی

کلینیک

 

2

1

3

 

۶

تریوجینولوجی

VS829

تخصصی

کلینیک

ممتاز

1

1

2

 

۷

غذایی موادو تکنولوژی

VS838

تخصصی

تکنولوژی وحفظ الصحه مواد غذایی

 

2

2

4

 

                  مجموعی کریډیټ

14

7

21

 

                       

             پنځم کال نهم سمستر  وترنری عمومی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارتمینټ

د مضمون استاد

   د کریډیتونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

اپیډیمولوژی

VS932

تخصصی

پاراکلینیک

عزیز الرحمن

3

2

5

 

۲

د مرغانو روزنه

VS917

تخصصی

پرورش حیوانات

اجمل خوستی

2

1

3

 

۳

جراحی

VS927

تخصصی

کلینیک

ممتاز

1

1

2

 

۴

تریوجنولوژی

VS929

تخصصی

کلینیک

 

2

1

3

 

۵

طب داخله

VS928

تخصصی

کلینیک

 

2

1

3

 

۶

طب عدلی

VS941

تخصصی

تکنولوژی وحفظ الصحه مواد غذایی

 

2

0

2

 

۷

غذایی موادو حفظ الصحه

VS939

اساسی

تکنولوژی وحفظ الصحه مواد غذایی

 

2

1

3

 

                 مجموعی کریډیتونه

14

7

21

 

                     

                         پنځم کال  لسم سمستر  وترنری عمومی

شماره

د مضمون نوم

د مضمون کوډ

د مضمون نوعیت

مربوطه ډیپارټمینټ

د مضمون استاد

  د کریډیټونو شمیر

کتنی

لکچر

عملی

مجموعه

۱

د مرغانو ناروغی

VS1033

تخصصی

پاراکلینیک

 

2

1

3

 

۲

جراحی

VS1027

تخصصی

کلینیک

 

3

2

5

 

۳

طب داخله

VS1028

تخصصی

کلینیک

 

2

2

4

 

۴

د غذایی موادو کیفت کنترول

VS1040

تخصصی

تکنولوژی او غذایی موادو حفظ الصحه

 

2

2

4

 

۵

مونوګراف

VS1024

مونوګراف

پرورش حیوانات

 

2

0

2

 

          مجموعی کریډیټ

11

7

18

 

د پوهنځی اسانتياوې:

د وترنري پوهنځی د علمي کادر غړو لنډه پيژندنه

ګڼه

نوم

موقف

تحصیلی درجه

 

 

علمي رتبه

رشته

پوهنتون

ادرس

۱

اجمل خوستی

رئیس

ماستر

پوهنيار

پاراکلينک

کابل پوهنتون

0774090509

ajmalvet786@ymail.com

۲

سيد اسماعيل کمال

استاد

لیسانس

پوهيالی

پري کلينک

ننګرهار پوهنتون

0700148778

۳

ممتاز ابراهيمي

د کلينيک يپارتمنت امر

لیسانس

پوهيالی

پاراکلينک

ننګرهار پوهنتون

0775294775

۴

خالد بشرمل

معاون پوهنځی

لیسانس

نامزد پوهيالی

پري کلينک

ننګرهار پوهنتون

0706770825

۵

عبيد الله محق

د پري کلينيک ديپارتمنت امر

لیسانس

نامزد پوهيالی

پري کلينک

ننګرهار پوهنتون

0782164615

۶

عزيزالرحمان خالد

د پاراکلينيک ديپارتمنت امر

لیسانس

نامزد پوهيالی

پاراکلينک

ننګرهار پوهنتون

0786151433