د طب پوهنځی لرلید او رسالت

 د طب پوهنځی لرلید (Vision​):

 د شیخ زایدپوهنتون طب پوهنځی په ملي روحيه د یو داسې لوړ او با کیفیته  سیستم سره په تدريس، تحقيق، کلينيکي مراقبت، او رهبريت چی د افغانستان د پرمختگ  او ټولگټو ضامن ،   ملی ارزښتونو ته ژمن ،   په پرمختللي علمي روغتيا يي پوهه سمبال  ، د یوې ښې رهبرۍ او مدیریت خاوند وی او په  نړیواله ټولنه کې  لوړ اعتبار ولري.

 ​ د طب پوهنځی رسالت (Mission)​:

د طب پوهنځي رسالت دا دی چې د ټولنې د توقعاتو  او اړتياوو مطابق د روغتيايي مراقبت  تغيراتو ته ځوابګوی محصلين وړاندې کړي. داموخه په ټولنه کې د ذورو روغيايي کارکوونکو او اړونده سکتور سره په ګده  حاصل کېدای شي.

محصلينو د علمي سويې د لوړوالي په موخه داسې د داسې تدريس برابرول چې ټر فراغت وروسته تخصصي زده کړو ته ته آماده وي.

 1. عالي ساينسي علمي زده کړې ورکول چې  ارزښتمنې څيړنې پرې سر ته  ورسوي
 2. د پوهنتون په روغتون او کلينيکونو کې د روغتيايي مراقبت  غيښتلتيا کې برخه واخلي
 3. د ټولنې په مخحتلفو اقشارو کې مؤثر روغتيايي خدمات  د تهيه کولو صلاحيت ولري.
 4. ټولنی ته د داسې فارغانو وړاندې کول چې په روغتيايي نړۍ کې د سیالۍ وړتیا ولري اود يوې سالمې ټولنې په مرسته به د هيواد په اقتصادي وده، ټولنيز  پر مختگ ، ملي وحدت او ثبات کی ونډه واخلي.

ارزښتونه (Values​):

 • با کيفيته  لوړې طبي زده کړې
 • اخلاق او کرامت
 • سالمه ټولنه، سالمه رهبري، اغېزمنتوب، ګټورتوب
 • د ملی يووالى ټينګښت
 • انډولتیا
 • د پوهنځي اکاډميکه ازادي
 • حساب ورکونه

کورپاڼه