د لوړو زده کړو وزارت د انلاین زده کړو ځانګړی زده کړه یيز سیستم ته ښه راغلاست

د لوړو زده کړو وزارت لخوا د شیخ زاید پوهنتون لپاره د برښنایي زده کړو ځانګړی سیستم چې له    Higher Education Learning Management System (HELMS) څخه عبارت دی

د ددې لپاره چې سېستم ته داخل شو دوه ډوله یوزرو څخه استفاده کوو!

1. د استادانو او مدیرانو یوزر

2. د محصل یوزر

ددې لپاره چې استاد او مدیر خپل اکاونټ ته داخل شي نو  https://szu.uni.af/site/login  لینک کافی کړئ

ددې لپاره چې محصل خپل اکاونټ ته داخل شي نو  https://szu.uni.af/site/userlogin  لینک کافی کړئ