د طب پوهنځی څانګې

١-  دجراحى ،  ولادى نسايي  ،  انستيزى دیپارتمنت.
٢-  دماشومانو ، پوستکى او وقايوى طب ديپارتمنت.
٣-  دداخله ، توبر کلوز ، انتانى ناروغيو او راديو لوژى ديپارتمنت.
٤- دپرازيتو لوژى ، مايکروبيولوژى او عدلى طب ديپارتمنت.
٥-دفزيولوژى ، بيوفزيک  او بيوشيمى ديپارتمنت.
٦-  داناتومى ، امبريالوژى او هستولوژى  ديپارتمنت .
٧- دپتولوژى  او فارمکولوژى په گډون دعقلى او عصبى ديپارتمنت .
۸- دENT  (سترګې،پزى غوږ او ستونى ) ديپارتمنتنوموړي پوهنځی د عمومي معالجوي طب په برخه کې فارغان ټولنې ته وړاندې کوي

کورپاڼه