د انجنیري پوهنځی زده کړیال

کورپاڼه

 

په ۱۳۹۸ هـ ش کال دکې د انجينري پوهنځی د بېلا بېلو څانګو د برحال محصلينو شمېر:

څانګه

تعداد

مجموعه

کتنې

ذکور

اناث

سېول

۲۶۱

۴

۲۶۵

 

مهندسي

۲۸۵

۸

۲۹۳

 

تخنیکي علوم

-

-

-

فارغ نه ورکوونکی

 

 د انجينري پوهنځی د ۷ کلونو د فارغ شويو محصلينو  احصائيه

شماره

پوهنځی

کال

مجموعه

کتنې

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱

سېول څانګه

۴۰

۵۰

۶۶

۱۰۰

۱۸۲

۷۷

۱۲۲

۶۳۷

 

۲

مهندسي څانګه

۰

۰

۰

۰

۰

۲۰

۴۰

۶۰