شیخ زاید پوهنتون لاندې بستونه اعلانوي

szu_admin
کارموندنه
عنوان شماره
کادري روغتون نسایي ولادي ډاکټره ۴ رتبه بست یوه تنه 1
د کادري روغتون پوستکي ډاکټر ۴ رتبه بست یو تن 2
د کادري روغتون اجرائیه لوی مدیر ۴ رتبه بست یو تن 3
د ژورنالیزم پوهنځی تدریسي مدیر ۴ رتبه بست یو تن 4
نارینه اورا پوه ۴ ربته بست یو تن 5
شځینه اروا پوه ۴ ربته بست یوه تنه 6
جنسي مامور ۶ربته بست یو تن 7