امریت تکنالوژی و معلوماتی

مدیریت ویدیو کنفرانسها

امر تکنالوژی و معلوماتی

جنت خان منګل

بریښنالیک: janatkhan.szu.it@gmail.com

ګرځنده شمیره: 93776376171+

د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژۍ مدیر:

حکمت الله شیرزی

ګرځنده شمیره: 0766117736

بریښنالیک: hekmat.sherzai@yahoo.com