امریت تکنالوژی و معلوماتی

 

شماره

اسم

تخلص

وظیفه

مبایل شماره

ایمیل 

عکس

۱

محترم نقیب الله

نوید آمر تکنالوژی معلوماتی 93771060128 naqibzadran128@gmail.com   nawid
۲

محترم حکمت الله

محمدی

 مدیر عمومي

0766117736

hekmat.szu.edu@gmail.com  
Mohammadi

 ۳

محترم هدایت الله

ځدراڼ

مدیر هاردویر وسافټویر

93765191531

hidayatzadran0@gmail.com

123