رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه

رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه