تاریخچه پوهنځی کمپیوترسائینس

د کمپیوټر ساینس پوهنځی  تاریخچه

Computer science

د کپیوترساینس پوهنځي چه د افغان پوهنتون په چوکاټ کې یي د خوست پوهنتون له جوړیدو څخه وړاندې په پاکستان کې په کار پیل کړی و، کله چې افغان پوهنتون خوست ته رانقل شو له لږ وخت وروسته د ځینو مشکلاتو په بنا د تعلیم   کمپیوټر ساینس ته په لومړي ځل په ۱۳۹۰ کې د پوهنځي درجه ورکړل شوه.د تعلیم او تربیي د پوهنځي څخه بیله شوه.  پوهاند استاد ګل محمد جنت زی لومړی کس وو چه په ۱۳۹۰ کال کې د کمپیوتر ساینس د پوهنځي د سرپرست ریس په توګه وټاکل شو تر یوه کاله پوری یي خپله دنده په ډیرښه شان سرته ورسوله. څرنګه چه پوهاند صاحب جنت زی د ریاضی د ډیپارټمنټ امر وو او هلته یي مصروفیاتونه ډیر زیات وو نو د کمپیوټر ساینس پوهنځي د ریاست څخه یی استعفا ورکړه او په ۱۳۹۱ کال کې پوهنیار استاد میرویس تڼی د پوهنځي د ریاست لپاره پشنهاد او په رسمي ډول د پوهنځي د ریس په توګه وټاکل شو. دکمپیوټرساینس پوهنځي تر اوسه دوه دیپارټمنټونه  (معلوماتي ټکنالوژي او معلوماتي سیستمونه) لري.

رئیس پوهنځی

دیپارتمنتهای پوهنځی

استادان پوهنځی