مدیریت ویدیو کنفرانسها

 مدیریت ویدو کنفرانسها:

ویدیو کنفرانس لوی مدیریت په ۱۳۹۲ ه ش کال کې د شیخ زاید پوهنتون په تشکل کې شامل شو چې، په همدي کال د لوړو زده کړو محترم وزارت او شیخ زاید پوهنتون ریاست د انساني سرچینو محترم آمریت څخه آزادي سیالۍ رقابت په موخه اعلان ته وسپارل شو چې، په  نتجه کې یې په ۱۳۹۲/۸/۱۹ نیټه فریدالله مفکریار دې مدیریت ته د عمومي مدیر په توګه بریالۍ او معرفي شو.

لرلید:

۱ - باکــــــــــــــــــــــیفیته ټکــــــــــــنالـــــــــوژي  سیســــــــــــــــــتم درلـــــــــــــودل.

۲ - معلـــــــــــــوماتي تکنــــــــــــــالوژي په معــــــــــیاري  سیســــتمونو سره عیارول.

۳ - معــــــــــــــلوماتي تکـــــــــــنالوژي سیستــــــم ته وده او پراخــــــــــتیا ورکــــول.

۴ ـ  د پوهنتون په  لوړه کچه  معیـــــــاري ویب ســــايت ته وده او پراخــــــتیا ورکول.

۵ ـ د پــــــــوهنتون په کــچــــــــــــــــــــه یو منـــــــــــظم ډاټابـــــــــــــــیس درلــــودل.

۴- په نړیواله کچه او د پوهنتون د بهبود سره سره معلوماتي تکنالوژۍ پیاوړتیا ورکول.

۵ - د محصلینو په زده کړه کې د بې سارې تغیر راوستلو په خاطر  په لوړه کچه د یو منظم معلوماتي تکنالوژۍ مرکز درلودل.

رسالت:

۱- د پوهنتون په عصري ویب سایټ کې داړتــــــــیاوو په پام کې نیولو سره معلومات پورته کول د وخت او اړتیا په صورت کې تمدید او تغیر کول.

۲- دارکـــــــامو دثبت لپاره په جــــــوړشوي ډیتابیس کې داړتیاوو پربنیاد په منظم او سیســـــتامتیک ډول سره  تغیرات راوستل او پراخـــــتیا ورکول.

۳- په ویب سایت او ډیتابیس باندې دامنـــــــــــــــیتي پالیــــــــــــــــــــسیو تطـــــــــــــــــبیق کول دخــــــــــــــوندي ســــــــــــــــــــاتلوپه خـــــــــــاطر.

۴- دادارې کــارمندانو دظرفیت لوړولو په خاطرپه تغیرشوي دیتابس، ویب سایټ او الکترونیکي کتابتون لپاره معلوماتي ورکشاپونه له سره  دایرول.

۵- د ویـــــدیوکنــــــــفرانس ترتـــــــــیب او تنظیم کول دویدیو له لارې دمرکزاو نورو تحصیلي مرکزونو سره دلوړو مقاماتو دهدایاتو داخیستلو لپاره.

۶- سیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ته پرمــــــــــــــــــــــــختګ ورکـــــــــــــــــــول، په ډــــــــــــــیتابیس کې په لازم ډول تـــــــــــــغیرات راوســـــتل.

ژمنه: 

هیواد، خاورې، ولس،  پوهنتون، لوړو زده کړو محترم وزارت قوانینو، مقرراتو لوایحو  او خپلې سپڅلي دندې ته له میني او عاطفې څخه ډکه ژمنتیا!

پیغام:

محترمو وروڼو او خویندو، له هیواد څخه بهر او دننه، هرځای کې چې یی خپل هیواد، خپلې خاورې، خپل ولس، خپلو محترمو افغاني قوانینو او مقراراتو، لوایحو او خپلو سپیڅلو 

دندو ته ژمن واوسیږي تر څو هیواد مو ژر تر ژره خپلو هیلو او اهدافو ته ورسیږي، نن هغه وخت رارسیدلي دي چې لیسیزې وړاندې مو د هغې ارمان کولو، راځئ چې یو موټی

پر مختللی او سولییز افغانستان ولرو!!!

د شیخ زاید پوهنتون د معلوماتي کنالوژۍ انجینري ډلګۍ:

نوم تخلص دنده اړیکي شمیره بريښنالیک عکس
جنت خان  منګل معلوماتي تکنالوژی عمومي مدیر

93776376171+

 

janatkhan.szu.it@gmail.com

فریدالله مفکریار ویدیو کنفرانس لوی مدیر 93797009945+

farid.mufaker@szu.edu.af

farid.mufaker@gmail.com

           

برګشت