آمریتها

آمریت دفتر

آمریت تضمین کیفیت

آمریت منابع بشری

آمریت امور محصلان

آمریت تکنالوژی معلوماتی

آمریت کتابخانه

آمریت مالی و حسابی

آمریت تهیه و تدارکات

آمریت نشرات، و ارتباط عامه

آمریت بانک اساتید

آمریت فارم

مدیریت لیلیه ذکور

مدیریت لیلیه اناث

مدیریت جندر