شیخ زاید پوهنتون کې اداري کارمندانو ته د ظرفیت لوړنې روزنیز ورکشاپونو لړۍ پیل شوه
سپتمبر 6, 2020

شیخ زاید پوهنتون کې د اداري کارمندانو ظرفیت لوړونې روزنیزو سمینا

د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ محصل په انجنیري برخه کې یوه پایه لیول ماشین مرسته وکړه
سپتمبر 6, 2020

د شیخ زاید پوهنتون انجنیري پوهنځی څخه فارغ محصل په انجنیري برخه کې یوه پایه لیول ماشین مرسته وکړه:

ویډیوګانې

شیخ زاید پوهنتون خوست په نوي ویدیوي راپور کې ۱۳۹۸ ه ش کال
د شیخ زاید پوهنتون په اړه یې واورئ
د طب پوهنځي بریښنایي زده کړو لیست، اتلسم درس
شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام
نور