ویډیوګانې

شیخ زاید پوهنتون خوست په نوي ویدیوي راپور کې ۱۳۹۸ ه ش کال
د شیخ زاید پوهنتون په اړه یې واورئ
د طب پوهنځي بریښنایي زده کړو لیست، اتلسم درس
شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام
نور