ارزښتونه (Values)

۱. د یوې سپڅلي اسلامي روحیې په شتون وطن پالنه

۲. مــــــــعیاري او باکــــــیفیته لــــــــوړې زده کړې

۳. د څـــــــــیړنې کلــــــتور رامنـــــــځ ته کــــــــول

۴. ســــــــــالــــــــــمه اداره او اغیــــــــزمنه رهبري

۵. اکــــــــــــاډمیــــــــــــــکه ازادي رامــــنځ ته کول

۶. حســـــــــــــــــــــــــــــــاب ورکـــــــــــــــــــــونه

۷. په کـــــــــــــارونو کې شــــفافیت او فساد مخنیوی

۸. لــــــــــــه هــــــــــــــر ډول تبعیض څخه ډډه کول

====================>

د شیخ زاید پوهنتون ماموریت او لرلید په  (۷/ ۱۰ / ۱۳۹۶) نیټه (۶) پروتوکول د شیخ زاید پوهنتون په علمي شوراکې تائید شویدی.