د محصلانو چارو امر:

نورمحمدثاقب د محصلانو چارو په توګه کار کوي. نوموړی د اقتصادي علومو لیسانس دی، چې پنځه کاله یې د معارف وزارت اړوند د رسمي ښوونکي په توګه کار کړی دی. همدارنګه د ISS-SAFENET نړیوال شرکت سره د آمر پروژه په توګه کار کړی او اوس مهال د یاد پوهنتون د محصلانو چارو آمر په توګه دنده پر مخ وړي.