!شیخ زاید پوهنتون د خوراکي توکواعلان

13 لیندۍ, 1397

     د شیخ زاید پوهنتون اداره  ټولو په شرایطو برابرو د

!شیخ زاید پوهنتون وچې ډوډوۍ اعلان

13 لیندۍ, 1397

     د شیخ زاید پوهنتون اداره  ټولو په شرایطو برابرو د

شیخ زاید پوهنتون روغنیاتو اعلان!

13 لیندۍ, 1397

     د شیخ زاید پوهنتون اداره  ټولو په شرایطو برابرو د

د شیخ زاید پوهنتون تازه میوې او سبزیو اعلان!

13 لیندۍ, 1397

     د شیخ زاید پوهنتون اداره  ټولو په شرایطو برابرو د

شیخ زاید پوهنتون د سرخي غوښې اعلان!

13 لیندۍ, 1397

     د شیخ زاید پوهنتون اداره  ټولو په شرایطو برابرو د

پاڼې