د شیخ زاید پوهنتون ۱۵ قلمه تازه  میوې او ترکارۍ اعلان

02 سلواغه, 1397

د شیخ زاید پوهنتون ۱۵ قلمه تازه  میوې او ترکارۍ اعلان:

د شیخ زاید پوهنتون ۱ قلم سرخي غوښې اعلان

02 سلواغه, 1397

د شیخ زاید پوهنتون ۱ قلم سرخي غوښې اعلان:

د شیخ زاید پوهنتون ۴ قلمه روغنیاتو اعلان

02 سلواغه, 1397

د شیخ زاید پوهنتون ۴ قلمه روغنیاتو اعلان:

د شیخ زاید پوهنتون ۳ قلمه وچې ډوډۍ اعلان

02 سلواغه, 1397

د شیخ زاید پوهنتون ۳ قلمه وچې ډوډۍ اعلان:

د شیخ زاید پوهنتون ۱۴قلمه خوراکي موادو اعلان

02 سلواغه, 1397

د شیخ زاید پوهنتون ۱۴قلمه خوراکي موادو اعلان:

پاڼې