د شیخ زاید پوهنتون میوې او ترکارۍ تدارکاتي ګټنې اعلان

08 زمری, 1399

د شیخ زاید پوهنتون تدارکاتي ګټنې اعلان:

د شیخ زاید پوهنتون خوراکي موادو (حبوباتو) تدارکاتي ګټنې اعلان

08 زمری, 1399

د شیخ زاید پوهنتون تدارکاتي ګټنې اعلان:

د شیخ زاید پوهنتون غوایي سرخي غوښې قرارداد تدارکاتي ګټنې اعلان

08 زمری, 1399

د شیخ زاید پوهنتون تدارکاتي سرخي غوښې ګټنې اعلان:

د شیخ زاید پوهنتون د ترمیم پروژې خبرتیا:

19 چنګاښ, 1399

د شیخ زاید پوهنتون د ترمیم پروژې خبرتیا:

پاڼې