د شیخ زاید پوهنتون تدارکاتي اعطاء اعلان

07 زمری, 1398

د شیخ زاید پوهنتون تدارکاتي اعطاء اعلان:

شیخ زاید پوهنتون د ۱۳۹۸ تعلیمي کال د لومړي سمستر خبرتیا

15 کب, 1397

شیخ زاید پوهنتون د ۱۳۹۸ تعلیمي کال د لومړي سمس

شیخ زاید پوهنتون کې د ګټل شوي قرارداد خبرتیا:

16 چنګاښ, 1398

شیخ زاید پوهنتون کې د ګټل شوي قرارداد خبرتیا:

د شیخ زاید پوهنتون تدارکاتي اعطاء اعلان:

16 چنګاښ, 1398

د شیخ زاید پوهنتون تدارکاتي اعطاء اعلان:

شیخ زاید پوهنتون کې د تدارکاتو اعطاء کړي شویو توکو اعلان:

16 چنګاښ, 1398

شیخ زاید پوهنتون کې د تدارکاتو اعطاء کړي شویو

پاڼې