د طب پوهنځی تاریخچه:

طب پوهنځی په (۱۳۸۱ ) کال کې تاسیس شوي ده نوموړي پوهنځی (۴۰۰) تنه محصلین او ( ۳۶ ) تنه استادان لري. طب پوهنځی د محصلانو د عملي کارونو لپاره ځانګړی ۱۳۶ بستیریزروغتون لري، نوموړي پوهنځی ځانګړي کتابخانه لري همدا شان ټولې تدریسي خونې یې په پروجکتورونو باندې سمبال دي. نوموړي پوهنځی د اناتومي، مایکروبیولوژي، هستولوژي او پرازیتولوژي لابراتورونه لري. په طب پوهنځی کې په پښتو ملي ژبه د تدریس چارې پرمخ بیول کیږي.
طب پوهنځی په ترتیب سره لاندې دیپارتمنتونه لري:
١-  دجراحى ،  ولادى نسايي  ،  انستيزى دیپارتمنت.
٢-  دماشومانو ، پوستکى او وقايوى طب ديپارتمنت.
٣-  دداخله ، توبر کلوز ، انتانى ناروغيو او راديو لوژى ديپارتمنت.
٤- دپرازيتو لوژى ، مايکروبيولوژى او عدلى طب ديپارتمنت.
٥-دفزيولوژى ، بيوفزيک  او بيوشيمى ديپارتمنت.
٦-  داناتومى ، امبريالوژى او هستولوژى  ديپارتمنت .
٧- دپتولوژى  او فارمکولوژى په گډون دعقلى او عصبى ديپارتمنت .
۸- دENT  (سترګې،پزى غوږ او ستونى ) ديپارتمنت
نوموړي پوهنځی د عمومي معالجوي طب په برخه کې فارغان ټولنې ته وړاندې کوي.