د اداري او تجارت (اقتصاد) پوهنځی ريس:

دوکتور رحـــــــــــــــــــــــــــیم جان دردمل 

د ریس پیغام:

د ادارى او تجارت (اقتصاد) پوهنځي ته د اوسني حالت څخه بايد يوې عالي،باکيفيته او اکادوميکې پوهنځي  ته ارتقا ورکړل شي چې نوموړي پوهنځي غير جانبداره او بې پلوه وي.

په بين المللي علمي او اکادوميکو منل شويو نورمو نو او ستندردونو ،برابره په مودرنه او نوي تکنالوژۍ مجهزه او  د افغانستان د علمي ټولنې سره په مطابقت کې په نړیواله کچه د منطقې او سيمې هيوادونو د علمي او اکادوميکو موسساتو سره په پرله پسې ډول پيوستون او رابطه ولري .

 د اقتصاد پوهنځی محصليونو ته هغه مهارتونه، فنون او پوهه چې د ټولنې په رشد او انکشاف کې ورته اړتیا  احساسيږي انتقال شي.

 په ملي او بين المللي سطحه د کارموندنې چانس ولري، د ټولنې د ټولنيزو اقتصادي ستونزو درک،حل او فصل قادر وي .په اقتصادي پرمختيا کې د ونډې اخيستلو توان ولري،په علمي تحقيقاتي او ټولنيزو برخو کې د کارکولو صلاحيت ولري.