لرلید رسالت او ارزښتونه

لرلید (Vission)

شیخ زاید پوهنتون به په ملي، سيمه ایزه او نړیواله سطحه د بیلابیلو علومو په برخه کې د مسلکي او کاري وړتیا لرونکو کادرونو به روزلو، د هیواد او سیمې

پرمــــختګ لپـــــــــاره د خـــــــــــدماتــــــــــــوپه وړانـــــــــــــــدې کــــــــــــــولـــــــــو کې د یوه مــــــــعیاري او پیژنـــدل شـــــــــوي پوهنتون مــوقف ولري.

رسالت (Mission)

د شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د قانون مطابق به استادان، محصلان او کارمندان خپل ظرفیتونه لوړولی شي او د دوی ترمنځ به

د ډاډ وړ همــــغږي موجــــوده وي، ترڅو د هیواد او سیمي په کچه د خـــــپلو روزل شويو فارغینو له لارې معیاري خـــــــدمــــــــات وړانـــــــــدې کړي

ارزښتونه (Values)

۱. د یوې سپڅلي اسلامي روحیې په شتون وطن پالنه

۲. مــــــــعیاري او باکــــــیفیته لــــــــوړې زده کړې

۳. د څـــــــــیړنې کلــــــتور رامنـــــــځ ته کــــــــول

۴. ســــــــــالــــــــــمه اداره او اغیــــــــزمنه رهبري

۵. اکــــــــــــاډمیــــــــــــــکه ازادي رامــــنځ ته کول

۶. حســـــــــــــــــــــــــــــــاب ورکـــــــــــــــــــــونه

۷. په کـــــــــــــارونو کې شــــفافیت او فساد مخنیوی

۸. لــــــــــــه هــــــــــــــر ډول تبعیض څخه ډډه کول

====================>

د شیخ زاید پوهنتون ماموریت او لرلید په  (۷/ ۱۰ / ۱۳۹۶) نیټه (۶) پروتوکول د شیخ زاید پوهنتون په علمي شوراکې تائید شویدی