رسالت:

د ژبو او ادبياتو پوهنځی خپله ژمنتيا ښيي چې خپل ولس ته به د پښتو، دري، انګليسي او اردو ژبو او ادبياتو  په ډګر کې علمي کادرونه وړاندې کوي او د خپل هېواد پر دود، دستور او کلتور برابرې درنې علمي سټې به د ټولنې د خدمت جوګه ګرځوي.