د کمپیوټرساینس پوهنځی څانګې

 

د معلوماتي سیستمونو څانګه

دکمپیوټر ساینس پوهنځی دوه ډیپارتمنتونه لری چه هر ډیپارتمنت خپلی موخی او ستراتیژی لری.

۱. په اسلامي او ملي روحیه د محصلانو روزل

۲. محصلان په داسې علم ملبس کول چې خپل علمي مسایل او تخنیکي مهارتونه خپل ګرانو وطنوالو ته وړاندې کړي.

۳. د ټولنې اړتیاوو ته په کتو محصلانو ته روزنه ورکول

۴. د وخت د غوښتنې سره سم د محصلانو پاره د کریکولوم ترتیب کول

۴. د معلوماتي بانک او ویب ډیزاین په برخو کې محصلان ټولنې ته وړاندې کول

۵. محصلان د معلوماتی سستمونو اړوند په علمي، مسلکي مسایلو باندې پوهول

۶. د معلوماتي ټیکنالوجی په څانګو کې د یو ښه مشاور په توګه محصلانو ته وړتیا ورکول

۹. محصلان څیړنو او تحقیقاتو ته هڅول او د څیړنو میتودونه ورزده کول

۱۰. محصلانو د وظایفو په پیدا کولو کې تر وسه خپله هڅه جاري ساتل

۱۱. محصلانو ته د معلوماتي بانکونو او ویب ډیزاین په برخوکې د عملي پروژو پیداکول

د معلوماتی ټیکنالوجی  څانګې موخې او هدفونه

۱. په اسلامي او ملي روحیه د محصلانو روزل

۲. محصلان په داسې علم ملبس کول چې خپل علمي مسایل او تخنیکي مهارتونه خپل ګرانو وطنوالو ته وړاندې کړي.

۳. د ټولنې اړتیاوو ته په کتو محصلانو ته روزنه ورکول

۴. د وخت د غوښتنې سره سم د محصلانو پاره د کریکولوم ترتیب کول

۴. د عمومی او خاص نیټکورک  په برخو کې محصلان ټولنې ته وړاندې کول

۵. محصلان د معلوماتی ټیکنالوجی  اړوند په علمي، مسلکي مسایلو باندې پوهول

۶. د معلوماتي سستمونو  په څانګو کې د یو ښه مشاور په توګه محصلانو ته وړتیا ورکول

۹. محصلان څیړنو او تحقیقاتو ته هڅول او د څیړنو میتودونه ورزده کول

۱۰. محصلانو د وظایفو په پیدا کولو کې تر وسه خپله هڅه جاري ساتل

۱۱. محصلانو ته د معلوماتي بانکونو او ویب ډیزاین په برخوکې د عملي پروژو پیداکول

<<کورپاڼه