د پوهنتون ریس

انجنیر همایون معاویه

اړیکې: 0093700028903

بریښنالیک: chancellor@szu.edu.af

د شیخ زاید پوهنتون ریس