ارزښتونه:

  1. په يوې پاکې، ملي او اسلامي روحيې سمبال د هېواد او ملي ارزښتونو ساتنه او پالنه.
  2. د معياري او باکيفيته لوړو زده‌کړو وړاندې کول.
  3. د ګټورې او ارزښتمنې څېړنې کلتور رامنځته کول.
  4. د يوې سالمې ادارې جوړول او اغېزمنه رهبري رامنځته کول.
  5. علمي او اکاډيميکه ازادي رامنځته کول.
  6. په چارو کې روڼتيا او حساب ورکونه.
  7. د فساد مخنيوی او راڼه خدمات وړاندې کول.
  8. له هر ډول تبعيض پرته معياري خدمتونه وړاندې کول.