کتابخانه پوهنتون شیخ زاید "120" چاپ انواع مختلف کتاب هدیه شد!

18 Apr, 2017

ام اعظم "ره" دست بدهید مرکز فرهنگی دکتر محمد زاهد دانشگاه شیخ زاید پروفسور Mujibur رحمان کریمی 120 نسخه از کتاب های مختلف (و پیشگیری کننده کاملا drjạm'h تریلر اسلامی عرفان اثبات wṭryqt تصوف در بدعت bạạqwạl wjmạ't سنی مذهبی، به همین دلیل بیست واقعا؟، در واقع فایل های پیوست بدعت های چوبی لامپ) هدایا بودند. رئيس جمهور دانشگاه پروفسور Mujibur رحمان کرمی کتاب از یک هدیه بزرگ معنوی ارزش در کنار لطف خود و قدردانی به دانش و شخصیت های وطن پرست است که کمک و حمایت از دانشگاه ما