در سال ۱۳۹۷سمستر تحصیلي دویمی اغاز میګردد

04 Aug, 2018

د لوړو زده کړو محترم وزارت رهبري شورا ۱۳۹۶ - ۸ - ۲۰ (۲۱) ګڼه تصویب په اساس د دوهم  سمستر درسونه د ۱۳۹۷ تحصیلي کال د اسد میاشتي په پنځلسمه نیټه 

د ذکــــــــــــر شـــــــــــوي کالیندر مـــــــــــــــــــــطابق پیـــــــــــــل کـــــــــــــــــــــــیږي.

بناً د شیخ زاید پوهنتون محترمو محصلینو ته خبر ورکول کیږي چې درس ته حاضر شي!