اعلان شروع سمستر جدید!

06 Mar, 2018

اعلان شروع سمستر جدید ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷ پوهنتون شیخ زاید!

 

به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی به تاریخ ۱۳۹۶ - ۸ - ۲۰ (۲۱) درس های سمسترجدید روزي به ۱۵ حوت ۱۳۹۶ اغاز میشود.

بنأ پوهنتون شیـــــــخ زاید از محصـــــــلان محتــــــــرم تقاضا مینمایند تا به درس های خـــــــــود به وقت معین نظر کالیندر ذکرشــــده خـــــــاضر شود!