رسالت:

پوهنخی زبان و ادبیات تعهد می­نماید که دربخش­های پشتو و دری کادرهای علمی با روحیۀ اسلامی و ملی به جامعه تقدیم نماید.