ثور 1, 1396

شیخ زاید پوهنتون ریاست مقام،  در بین دوازده پوهنځی ها قرار دار

حمل 30, 1396

بیش بوهنتون شیخ زاید منار زنده گی جورشده!

حمل 29, 1396

ام اعظم "ره" دست بدهید مرکز فرهنگی دکتر محمد زاهد دانشگاه شیخ زاید پروفسور Mujibur رحمان کریمی 120 نسخه از کتاب

پوهنتون شیخ زاید
بیشتر
نقشه عمومي پوهنتون
بیشتر