دیدګاه رسالت و ارزشها

دیدګاه(Vision):

پوهنتون شېخ زاید به سطح ملی، محلی و بین المللی دربخش های علوم مختلف

در پرورش و  اموزش کــــادرهای کاری مســـــلکی را انکشاف مملکت و محل

در ارایه خــــــدمات موقف یک پوهنتـــــــون معـــیاری و شناخته شده داشته باشد.

رسالت (Mission):

پوهنتــــون شیخ زاید مطابق قانون وزارت تحصـــــیلات عــــــالی، استادان، محصلین و کـــــــــارمندان ظرفیت خـــــــویشرا ارتقا مــــــــیدهید 

و در بین انها هم اهنګی مطمین موجود میباشد، تابتواند از راه فارغان اموزش ديده خود خدمات معیاری را به سطح مملکت ومحل تقدیم نماید.

ارزش ها (Values):

۱- وطن پرستی با داشتن روحیه مقدس اسلامی.

۲- امــــــــــوزش با کــــــــیفیت ومـــــــــعیاری.

۳- ایـــــــــجاد کلـــــــــــتور تــــــــــــــــحـقیقاتی.

۴- اداره ســـــــــــــــالم و رهــــــــــبری مــؤثر.

۵- ایـــــــــــــــــــــــــجاد ازادی اکــــــــادمیــک.

۶- حســــــــــــــــــــــابدهـــــــــــــــــــــــــــــی.

۷- شفـــــــــافیت در کارها و جلوګیری از فساد.

۸- اجتــــــــــــــناب کردن از اقســــــــام تبعیض.

==============>

دیدګاه، رسالت و ارزش ها پوهنتون شیخ زاید بتاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶ درشورای علمی پوهنتون شیخ زاید که ثبت پروتوکول (۶) میباشد تائید ګردیده است.