رئیس پوهنتون

انجنیر همایون معاویه

مبایل: 0093700028903

ایمیل: chancellor@szu.edu.af

رئیس پوهنتون