د ژورنالیزم څانګه:

لرليد: (Vision )

د افغانستان په کچه په علمي ډګر کې د يوې غښتلې اکادميکې ادارې رامنځ ته کول.

د ژورناليزم څانګې ماموريت د څانګې په غونډه کې له يو لړ بحث او مباحثې وروسته ترتيب او د تائيد له پاره د ژورناليزم او عامه اړيکو پوهنځي علمي شورا ته وليږل شو.

ماموريت: (Mission)

په محصلانو کې د ورځنيو مهمو پېښو د مسلکي او انتقادي پوښښ وړتيا پيدا کول.

----

د عامه اړیکو څانګه:

لرليد: (Vision )

د افغانستان په کچه په علمي ډګر کې د يوې غښتلې اکادميکې ادارې رامنځ ته کول.

د ژورناليزم څانګې ماموريت د څانګې په غونډه کې له يو لړ بحث او مباحثې وروسته ترتيب او د تائيد له پاره د ژورناليزم او عامه اړيکو پوهنځي علمي شورا ته وليږل شو.

ماموريت: (Mission)

د عامه اړیکو څانګه ټولنې ته د عامه اړیکو په برخه کې په علمي او کاري تجربو سمبال کادرونه وړاندې کوي او په ټولنه کې عملاً د دولتي، غیر دولتي ادارو، عوامو مسؤولینو، تولیدوونکو او مصارفینو تر مینځ  د اعتماد وړ اړیکې ټینګوي.