ویډیو

سرليک
د شیخ زاید پوهنتون د علمي شورا منصوبین د هیواد ولسمشر جلالتماب حامدکرزي سره داستادی د افتخاري سند د ورکړې پر مهال
جزیات: د شیخ زاید پوهنتون د علمي شورا منصوبین د هیواد ولسمشر جلالتماب حامدکرزي سره داستادی د افتخاري سند د ورکړې پر مهال
واخلئ
Click to View