مدیریت:

شماره نوم تخلص علمي درجه دنده ګرځنده شماره بریښنالیک عکس
۱ غني بادشاه سلطاني لیسانس تدریسي مدیر ۰۷۷۷۶۲۶۵۳۷ ghani.tani@gmail.com
۲ محمد یعقوب ببرکزی || اجرائیه مدیر ۰۷۷۵۴۱۸۱۵۶ Yaqub.babrakzai@gmail.com
۳ سبحان جهاني || خانه سامان ۰۷۷۲۴۶۲۲۱۶ subhanjahani2017@gmail.com