شماره نوم تخلص علمي درجه ګرځنده شماره بریښنالیک عکس
۱ مجیب الرحمن محبوبزی ماسټر 0782880882 Mahboob.mujib@gmail.com
۲ سید داود شاه سیدي لیسانس

0771421663

dawood.sayedi123@gmail.com
۳