د انجنیری پوهنځی

انجینري پوهنځی:

انجینري پوهنځی په (۱۳۸۱) کال کې تاسیس شوي ده نوموړي پوهنځی (۱۶) تنه استادان او (۴۶۰) تنه محصلان لري، نوموړي پوهنځی د محصلانو د عملي کارونو لپاره مجهز لابرتوار لري. انجینري پوهنځی د سیول،مهندسی او د تخنیکي مضامینو دیپارتمنتونه لري چې د سیول په ديپارتمنت کې محصلان فارغوي.