څیړنې

څيړنيز او فوق لسانس پروګرامونه:

پوهنتون به په راتلونکى کى هڅه وکړى چى په پوهنتون کى د ماسټرانواو دوکتورانوکچه  لوړه کړى، چې پوهنتون ددى جوګه شى چى دپوهنتون په دننه کى دماسټرۍ څيړنيز  پروګرام  په کار واچول شي.