استادان او د دوی لنډه بیوګرافي

د کمپیوتر ساینس د ۱۳۹۱ کال د علمی کادرونو لنډه معرفي په لاندی جدول کې ښودل کیږی.

عکس

شهرت

عکس

شهرت

 

محمدداود

نوم

 

جعفرخان

نوم

بابکرخیل

تخلص

سیدزی

تخلص

لسانس

علمی درجه

لسانس

علمی درجه

پوهیالی

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

 

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

۰۷۰۲۴۴۴۷۸۶

ګرځنده ټلیفون

dawood.cs@gmail.com

بریښنالیک

saidzai@szu.edu.af

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتوره

ماسټره

لسانس

دوکتوره

ماسټره

لسانس

 
 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 
     

۱۳۸۹

شیخ زاید پوهنتون  خوست

       

۱۳۸۷

شیخ زاید پوهنتون خوست

 
                         
 

 

       

عکس

شهرت

عکس

شهرت

 

سمین الله

نوم

 

عبدالعزیز

نوم

صمیم

تخلص

اکبری

تخلص

لسانس

علمی درجه

لسانس

علمی درجه

 

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

 

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

۰۷۸۰۰۴۴۸۲۹

ګرځنده ټلیفون

۰۷۹۲۰۵۰۰۶۹

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دکتوره

ماسټره

لسانس

دوکتوره

ماسټره

لسانس

 
 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 
     

۱۳۸۶

شیخ زاید پوهنتون  خوست

       

۱۳۸۵

شیخ زاید پوهنتون خوست

 
                         
 

عکس

شهرت

عکس

شهرت

   

نوم

 

حبیب الله

نوم

 

تخلص

سلیمانزی

تخلص

 

علمی درجه

لسانس

علمی درجه

 

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

 

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

habibullah@szu.edu.af

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتوره

ماسټره

لسانس

دوکتوره

ماسټره

لسانس

 
 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 
                 

۱۳۸۶

شیخ زاید پوهنتون خوست

 
                         
 

عکس

شهرت

عکس

شهرت

 

محمد انور

نوم

 

صالح خان

نوم

لسانس

علمی درجه

لسانس

علمی درجه

پوهیالی

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

 

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

Software Eng

د تحقیق ساحه

۰۷۷۲۹۳۷۷۴۵

ګرځنده ټلیفون

۰۷۹۹۱۳۴۷۱۱

ګرځنده ټلیفون

anwer.elclc@gmail.com

بریښنالیک

arif_3s@yahoo.com

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتوره

ماسټره

لسانس

دوکتوره

ماسټره

لسانس

 
 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 
     

۱۳۸۷

شیخ زاید پوهنتون  خوست

       

۱۳۸۵

شیخ زاید پوهنتون خوست