استادان

 

عکس

شهرت

۲

عکس

شهرت

۱

 

جهان شاه     

نوم

 

بادشاه زار

نوم

تڼی           

تخلص

عبدالي

تخلص

ماسټري       

علمی درجه

دوکتورا

علمی درجه

پوهندوی       

علمی رتبه

پوهنوال

علمی رتبه

رواني –عصبي 

تخصص

 

تخصص

 

 دتحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

۰۷۰۰۷۹۰۱۹۹

ګرځنده ټلیفون

۰۷۹۹۱۵۲۰۲۲

ګرځنده ټلیفون

jahanshaht@gmail.com

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

۱۳۶۲ ل ل

د کابل طبي انستیتوت

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

عکس

شهرت

۴

عکس

شهرت

۳

 

عزت نور      

نوم

 

‌‌ظاهر ګل

نوم

 

حبیبي         

تخلص

منګل

تخلص

ماسټري        

علمی درجه

دوکتورا

علمی درجه

   پوهنمل

علمی رتبه

پوهنمل

علمی رتبه

 

تخصص

اورتوپیدي

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

۰۷۹۹۰۷۴۶۴۸

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۶۰ ل ل

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

عکس

شهرت

۶

عکس

شهرت

۵

 

نورمحمد

نوم

 

عبدالاحد خان

نوم

صاحبزاده

تخلص

سرخرودي

تخلص

ماسټري

علمی درجه

ماسټري

علمی درجه

پوهنمل                             

علمی رتبه

پوهنمل

علمی رتبه

د پوستکي ناروغۍ     

تخصص

داخله

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

۰۷۹۹۸۳۳۹۶۱

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

عکس

شهرت

۸

 

عکس

شهرت

۷

 

امیرشاه      

نوم

 

ظاهرګل

نوم

سروري    

تخلص

ځدراڼ

تخلص

ماسټري      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

     پوهنیار

علمی رتبه

پوهنمل

علمی رتبه

ګوش و ګلون 

تخصص

د سترګو ناروغۍ

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

۰۷۹۹۰۹۸۹۰۰

ګرځنده ټلیفون

۰۷۹۹۲۳۵۶۱۹

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

عکس

شهرت

۱۰

عکس

شهرت

۹

 

طاهرشاه     

نوم

 

محمدشفیع

نوم

نېکمل       

تخلص

 

تخلص

ماسټري     

علمی درجه

ماسټري

علمی درجه

پوهنیار     

علمی رتبه

پوهنیار

علمی رتبه

وقایوي طب  

تخصص

داخله

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

عکس

شهرت

   ۱۲

عکس

شهرت

۱۱

 

مغفرت الله     

نوم

 

حمیدالله

نوم

عمل       

تخلص

حامد

تخلص

لېسانس      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

     پوهنمل

علمی رتبه

پوهنمل

علمی رتبه

فارمکولوژي

تخصص

اناتومي

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

عکس

شهرت

۱۴

عکس

شهرت

۱۳

 

سیدرحیم شاه 

نوم

 

ذبیح الله

نوم

شمل وال        

تخلص

احمدي

تخلص

ماسټري      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

پوهنمل     

علمی رتبه

پوهنمل

علمی رتبه

داخله  

تخصص

اناتومي

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

عکس

شهرت

۱۶

عکس

شهرت

۱۵

 

ولي ګل

نوم

 

حفیظ الله

نوم

مخلص

تخلص

ملنګ

تخلص

ماسټري

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

   پوهنمل

علمی رتبه

پوهنیار

علمی رتبه

د ماشومانو داخله

تخصص

فزیولوژي

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

عکس

شهرت

۱۸

عکس

شهرت

۱۷

 

     سیدشاه

نوم

 

نعیم خان

نوم

احمدي     

تخلص

ځدراڼ

تخلص

لېسانس      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

پوهنیار      

علمی رتبه

پوهنیار

علمی رتبه

باکتریالوژي

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

عکس

شهرت

۲۰

عکس

شهرت

۱۹

 

عبدالله

نوم

 

 ضابط خان

نوم

قادري

تخلص

 

تخلص

     ماسټري

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

        د  پوهنیار نوماند  

علمی رتبه

پوهنیار

علمی رتبه

د ماشومانو داخله

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

۰۷۰۷۲۳۷۶۱۷

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

عکس

شهرت

۲۲

عکس

شهرت

۲۱

 

تاج ملوک    

نوم

 

محمد ابراهیم

نوم

صمیم       

تخلص

 

تخلص

لېسانس      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

پوهنیار      

علمی رتبه

د پوهیالي نوماند

علمی رتبه

ولادي نسایي  

تخصص

رواني-عصبي

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

                             

 

عکس

شهرت

۲۴

عکس

شهرت

۲۳

 

شاه محمود   

نوم

 

محمدکامل

نوم

 

تخلص

صابرزی

تخلص

لېسانس      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

      پوهنیار

علمی رتبه

پوهنیار

علمی رتبه

رادیولوژي   

تخصص

انستیزي

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

۰۷۰۶۱۸۷۸۵۱

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

عکس

شهرت

۲۶

عکس

شهرت

۲۵

 

سخي سردار   

نوم

 

شېرعلم

نوم

 

تخلص

منطقي

تخلص

لېسانس        

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

پوهنیار       

علمی رتبه

پوهنیار

علمی رتبه

پتالوژي       

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

۰۷۰۸۸۸۹۰۹۱

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

عکس

شهرت

۲۸

عکس

شهرت

۲۷

 

رحمت الله    

نوم

 

ګل نواز

نوم

کامران       

تخلص

 

تخلص

     لېسانس

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

      پوهیالی

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

 

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

۰۷۰۰۸۳۵۲۳۸                   

ګرځنده ټلیفون

۰۷۹۹۴۲۲۵۳۸

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

عکس

شهرت

۳۰

عکس

شهرت

۲۹

 

غفورجان    

نوم

 

سلطان محمد

نوم

 

تخلص

 

تخلص

ماسټري      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

پوهنیار     

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

 

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

                             

 

عکس

شهرت

۳۲

عکس

شهرت

۳۱

 

حبیب الله     

نوم

 

غفورشاه

نوم

فاتح

تخلص

سروری

تخلص

لېسانس      

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

      پوهیالی

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

 

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

۰۷۹۹۴۲۲۴۵۴

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

ghafoor_sarwari@yahoo.com

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

عکس

شهرت

۳۴

عکس

شهرت

۳۳

 

شېرزاد      

نوم

 

نجیب الله

نوم

هڅاند       

تخلص

 

تخلص

لېسانس     

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

پوهیالي

علمی رتبه

پوهیالی

علمی رتبه

جراحي     

تخصص

رادیولوژي

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

۰۷۷۵۴۹۳۶۳۳

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

                             

 

عکس

شهرت

۳۶

عکس

شهرت

۳۵

 

روف جان

نوم

 

قیصورشاه

نوم

 

تخلص

 

تخلص

لېسانس

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

د پوهیالي نوماند

علمی رتبه

پوهیالي

علمی رتبه

داخله

تخصص

 

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

عکس

شهرت

۳۸

عکس

شهرت

۳۷

 

عزت الله

نوم

 

ناورجان

نوم

سجاد

تخلص

 

تخلص

لېسانس

علمی درجه

لېسانس

علمی درجه

د پوهیالي نوماند

علمی رتبه

د پوهیالي نوماند

علمی رتبه

فزیولوژي

تخصص

  د سترګو ناروغۍ

تخصص

 

تحقیق ساحه

 

د تحقیق ساحه

 

ګرځنده ټلیفون

 

ګرځنده ټلیفون

 

بریښنالیک

 

بریښنالیک

 

اثار

 

اثار

دوکتورا

ماسټري

لسانس

دوکتورا

ماسټري

لسانس

 

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای

کال

ځای