د طب پوهنځى

۱- طب پوهنځی:

طب پوهنځی په (۱۳۸۱ ) کال کې تاسیس شوي ده نوموړي پوهنځی (۴۰۰) تنه محصلین او ( ۳۶ ) تنه استادان لري. طب پوهنځی د محصلانو د عملي کارونو لپاره ځانګړی ۱۳۶ بستیریزروغتون لري، نوموړي پوهنځی ځانګړي کتابخانه لري همدا شان ټولې تدریسي خونې یې په پروجکتورونو باندې سمبال دي. نوموړي پوهنځی د اناتومي، مایکروبیولوژي، هستولوژي او پرازیتولوژي لابراتورونه لري. په طب پوهنځی کې په پښتو ملي ژبه د تدریس چارې پرمخ بیول کیږي.

طب پوهنځی په ترتیب سره لاندې دیپارتمنتونه لري:

١-  دجراحى ،  ولادى نسايي  ،  انستيزى دیپارتمنت.

٢-  دماشومانو ، پوستکى او وقايوى طب ديپارتمنت.

٣-  دداخله ، توبر کلوز ، انتانى ناروغيو او راديو لوژى ديپارتمنت.

٤- دپرازيتو لوژى ، مايکروبيولوژى او عدلى طب ديپارتمنت.

٥-دفزيولوژى ، بيوفزيک  او بيوشيمى ديپارتمنت.

٦-  داناتومى ، امبريالوژى او هستولوژى  ديپارتمنت .

٧- دپتولوژى  او فارمکولوژى په گډون دعقلى او عصبى ديپارتمنت .

۸- دENT  (سترګې،پزى غوږ او ستونى ) ديپارتمنت

نوموړي پوهنځی د عمومي معالجوي طب په برخه کې فارغان ټولنې ته وړاندې کوي.